O firmie

Firma Malarstwo i Ty Renata Kucharska, z siedzibą: ul. Armii „Kraków” 22/45, 30-433 Kraków została zarejestrowana 1.03.2004 roku; nr ewid. 808/2004; NIP 944-000-06-64, regon 350838019. Pierwszy przedmiot działalności według wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 90.03.Z — Artystyczna i literacka działalność twórcza. Oprócz tego m. in.: 58.19.Z — Pozostała działalność wydawnicza, 85.52.Z — Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 47.91.Z — Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 58.11.Z — Wydawanie książek.